Privacyreglement Fysio Grootegast

Wat is nodig om uw behandeling zo goed mogelijk uit te voeren


Aanmelden

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens worden bewaard bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden nog specifiek regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan vermeld in de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

De WGBO beschrijft dus de rechten en plichten van patiënten in de zorg. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een fysiotherapeut een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Het privacyreglement van de praktijk is ook een onderdeel dat wordt geregeld via de WGBO.


Het privacyreglement informeert u over uw rechten als patiënt en de plichten van Fysio Grootegast die van toepassing zijn op grond van de AVG en de WGBO.


Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk:

Uw fysiotherapeut houdt om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. In onze praktijk worden deze noodzakelijke gegevens van u verwerkt. Dit is nodig om u (medisch) goed te kunnen behandelen en ook nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.


Het privacyreglement:

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. De plichten van de praktijk en de rechten van u als betrokkene zijn vastgelegd in het privacyreglement.


De plichten van Fysio Grootegast:

Fysio Grootegast is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in onze praktijk.  Uw gegevens worden voor specifiek doeleinden verzameld / gebruikt:


 •  Fysio Grootegast verzamelt uw gegevens voor de  fysiotherapeutische behandeling.

 •  Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

 •  Fysio Grootegast verzamelt uw gegevens ook voor doelmatig beheer en beleid.

 •  Fysio Grootegast verzamelt uw gegevens voor eventuele ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. 

 •  Er vindt in principe geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 •  Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

 •  Alle medewerkers van onze praktijk zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 •  Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor een goede zorgverlening.

 •  U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, dan kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Uw rechten als patiënt / betrokkene:

 •  U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, dan kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

 •  U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien of een afschrift van de vastgelegde  gegevens te ontvangen (voor zover de privacy van een ander niet wordt geschaad).

 •  U heeft recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

 •  U heeft het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

 •  U heeft het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 •  Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u als patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. 

 •  Nadat de cliënt is behandeld, worden de gegevens 20 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens kan inzien.

 •  Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, dan kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.